دکتر لطف آور


دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا-گروه طراحی جامدات


مسئولیت ها

معاون دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

مدیر گروه طراحی جامدات

عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

​دبیر کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی دانشگاه


زمینه های تحقیقاتی

رباتیک و کنترل

مدل سازی و کنترل سیستم های مکانیکی، دینامیکی و ارتعاشی

تحلیل و طراحی مکانیزم ها


آدرس: شیراز- بلوار شهید مدرس - دانشگاه صنعتی شیراز - دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

تلفن و نمابر:0711-7264102                            داخلی:2815

رایانامه: Lotfavar @ sutech.ac.ir


 

0