دکتررضا مهریار

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا


زمینه های تحقیقاتی

دینامیک حریق، نیروگاههای حرارتی خورشیدی، انتقال حرارت، PIV، هیدرودینامیک


مسئولیت فعلی

رئیس پژوهشکده سامانه های دریایی دانشگاه


آدرس پستی:

شیراز- بلوار مدرس - دانشگاه صنعتی شیراز – صندوق پستی 313- 71555

آدرس الکترونیکی:

mehryar@sutech.ac.ir


0