دکتر نیک سرشت


دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا-گروه حرارت و سیالات


مسئولیت ها

رئیس مرکز پردازش موازی

 


 

زمینه های تحقیقاتی

Free Surface Flows,

Computational Fluid Dynamics,

Mesh-less Methods,

Nano computational,

Biomedical Engineering


آدرس: شیراز- بلوار شهید مدرس - دانشگاه صنعتی شیراز - دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

تلفن و نمابر:0711-7264102                            داخلی:2817

رایانامه: nikser @ sutech.ac.ir


 

0