دکتر امير امیدوار

استاديار دانشکده مهندسي مکانيک و هوافضا


شیراز، بلوار مدرس، دانشکده مهندسي مکانيک و هوافضا

صندوق پستي: 313-71555

تلفن و دورنگار: 7264102-0711

پست الکترونيک: omidvar @ sutech.ac.ir

0