نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

زمان

۱۰- ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴ - ۱۲

۱۶ – ۱۴

شنبه

مطالعه و تحقیق

مراجعه دانشجویی

مطالعه و تحقیق

مراجعه دانشجویی

یکشنبه

مطالعه و تحقیق-آیرودینامیک مادون صوت

آیرودینامیک مادون صوت – مراجعه دانشجویی

مطالعه و تحقیق

جلسه گروه

دوشنبه

مطالعه و تحقیق

مراجعه دانشجویی

مطالعه و تحقیق

مراجعه دانشجویی

سه شنبه

مطالعه و تحقیق-آیرودینامیک مادون صوت

آیرودینامیک مادون صوت – مراجعه دانشجویی

مطالعه و تحقیق

مراجعه دانشجویی

چهار شنبه

مطالعه و تحقیق

مراجعه دانشجویی

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق