نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

زمان

۱۰- ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴ - ۱۲

۱۶ – ۱۴

شنبه

مطالعه و تحقیق

توربولانس

-

رسیدگي به امور گروه

یکشنبه

رسیدگي به امور گروه

مشاوره دانشجويي

-

مطالعه و تحقیق

دوشنبه

مطالعه و تحقیق

توربولانس

-

جلسه گروه

سه شنبه

رسیدگي به امور گروه

مشاوره دانشجويي

-

مطالعه و تحقیق

چهار شنبه

مطالعه و تحقیق

رسیدگي به امور گروه

-

ارتباط با صنعت