نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

زمان

۹- ۸

۱۰:۳۰- ۹

۱۲- ۱۰:۴۵

۱۳:۳۰- ۱۴:۳۰

۱۴:۳۰- ۱۵:۳۰

شنبه

مطالعه و تحقیق

اجزای محدود ۱

مشاوره پروژه ارشد با وقت قبلی

مشاوره دانشجويی

مطالعه و تحقیق

یکشنبه

مطالعه و تحقیق

انجام امور اداری

مشاوره پروژه دکترا با وقت قبلی

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

دوشنبه

مطالعه و تحقیق

اجزای محدود ۱

آزمایشگاه نانوکامپوزیت

جلسه گروه

جلسه گروه

سه شنبه

مطالعه و تحقیق

انجام امور اداری

مطالعه و تحقیق

شورای دانشگاه

شورای دانشگاه

چهارشنبه

مطالعه و تحقیق

مشاوره پروژه دکترا با وقت قبلی

آزمایشگاه نانوکامپوزیت، انجام پروژه های صنعتی و ارتباط با صنعت