آدرس پستی:شیراز- بلوار مدرس- دانشگاه صنعتی شیراز- دانشکده مهندسی مکانیک و هوا فضا

تلفن:

نمابر: