گروه طراحی کاربردی

 گروه مکاترونیک

گروه حرارت و سیالات

گروه هوافضا