دكتر عليرضا ستوده رئيس دانشكده مهندسي مكانيك و هوافضا، آقاي دكتر امير لطف‌آور را كه در حال حاضر مديريت گروه مهندسي طراحي جامدات نيز عهده‌دار مي‌باشند را به معاونت اين دانشكده برگزيد.

اين دانشكده تا شهريورماه سال جاري در قالب گروه مستقل مكانيك و هوافضا فعاليت مي‌نمود كه اخيراً پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ رياست محترم دانشگاه بعنوان دانشكده مهندسي مكانيك و هوافضا در چارچوب دانشگاه صنعتي شيراز قرار گرفته است.

دكتر ستوده اولين رئيس دانشكده مهندسي مكانيك و هوافضاي دانشگاه صنعتي شيراز مي‌باشند.