رئیس دانشکده

دکتر علیرضا توکل پور صالح                                                           
سمت رئیس دانشکده
تحصیلات دکترا
مرتبه علمی دانشیار
زمینه های تحقیقاتی  
شماره تماس تلفن مستقیم :37264102- داخلی 2838
پست الکترونیک tavakolpour at sutech.ac.ir

 

0