رئیس دانشکده

دکتر علیرضا ستوده

سمت:

 رئیس دانشکده
تحصیلات:

کارشناسی: مهندسی مکانیک - طراحی جامدات

کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

دکتری : مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

مرتبه علمی:

 دانشیار
زمینه های تحقیقاتی: مواد مرکب - مدال های آلمان محدود - نانو مکانیک محاسباتی - مکانیک شکست - طراحی اجزای مکانیکی

شماره تماس:

07117264102- تلفن داخلی 2890

پست الکترونیک:

setoodeh@sutech.ac.ir

 

0