معاون دانشکده

دکتر امیر لطف آور

سمت:

 معاون دانشکده
تحصیلات:

کارشناسی:مهندسی مکانیک- طراحی جامدات

کارشناسی ارشد:مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

دکتری: مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی(کنترل و رباتیک)

مرتبه علمی:

دانشیار
زمینه های تحقیقاتی: رباتیک -کنترل-مکاترونیک-سیستم های دینامیک و ارتعاشی

شماره تماس:

تلفن مستقیم:07117264102 تلفن داخلی:2815

پست الکترونیک:

lotfavar@sutech.ac.ir

 

0