مدیر گروه طراحی جامدات و مکاترونیک - دکتر علیرضا توکل پور صالح
 
مدیر گروه حرارت- سیالات و هوافضا- دکترامیرامیدوار