منشی دانشکده

نام و نام خانوادگی

عنوان پست سازمانی

تلفن داخلی

تلفکس

سرکار خانم زهرا کمالی

مسئول دفتر

2818

0711-7264102

 

0