نام و نام خانوادگی مرتبه علمی صفحه شخصی پست الکترونیک

دکتر علیرضا ستوده

استاد http://mae.sutech.ac.ir/DrSetoodeh setoodeh[@]‎sutech.ac.ir

دکتر سیدحسن عصائی

استادیار http://mae.sutech.ac.ir/DrAssaee assaee[@]‎sutech.ac.ir

دکتر علیرضا توکل پور صالح

دانشیار http://mae.sutech.ac.ir/Dr.Tavakolpour-Saleh tavakolpour[@]‎sutech.ac.ir

دکتر سید جعفر روزگار

دانشیار http://mae.sutech.ac.ir/DrRouzegar rouzegar[@]‎sutech.ac.ir

دکتر امیر امیدوار

دانشیار http://mae.sutech.ac.ir/DrOmidvar omidvar[@]‎sutech.ac.ir

دکتر امیر حسین نیک سرشت

دانشیار http://mae.sutech.ac.ir/DrNikseresht nikser[@]sutech.ac.ir

دکتر رضا مهریار

استادیار http://mae.sutech.ac.ir/DrMehryar

mehryar[@]‎sutech.ac.ir

دکتر مسعود خراتی کوپائی

دانشیار http://mae.sutech.ac.ir/DrKharati kharati[@]‎sutech.ac.ir
دکتر امید باوی استادیار http://mae.sutech.ac.ir/fa/dr.bavi o.bavi[@]‎sutech.ac.ir
دکتر عباس کرمی استادیار http://mae.sutech.ac.ir/fa/DrKarami karami[@]‎sutech.ac.ir