اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی دانشکده مکانیک و هوافضا

                                    نام و نام خانوادگی    سمت         شماره        تماس آدرس ایمیل آدرس صفحه شخصی
امیر لطف آور استادیار 2815 lotfavar at sutech.ac.ir صفحه شخصی دکتر لطف آور

علیرضا ستوده دانشیار 2890 setoodeh at sutech.ac.ir صفحه شخصی دکتر ستوده

سید حسن عصایی استادیار 2865 assaee at sutech.ac.ir صفحه شخی دکتر عصایی

علیرضا توکل پورصالح استادیار 2838 tavakolpour at sutech.ac.ir صفحه شخصی دکتر توکل پورصالح

سید جعفر روزگار استادیار 2859 rouzegar at sutech.ac.ir صفحه شخصی دکتر روزگار
            امیر امیدوار      استادیار        2889        omidvar at sutech.ac.ir  صفحه شخصی دکتر امیدوار

امیر حسین نیک سرشت دانشیار 2817 nikser at sutech.ac.ir صفحه شخصی دکتر نیک سرشت

رضا مهریار استادیار 2860 mahryar at sutech.ac.ir صفحه شخصی دکتر مهریار

مسعود خراتی کوپایی

استادیار 2863 kharati at sutech.ac.ir صفحه شخصی دکتر خراتی

 

      

     محسن جهانمیری     دانشیار           2813 jahanmiri at sutech.ac.ir صفحه شخصی دکتر جهانمیری
امیر ودیعی استادیار 2554 a.vadiee@sutech.ac.ir صفحه شخصی دکتر ودیعی

امیر کلائی استادیار 2550 kolaei.am@gmail.com صفحه شخصی دکتر کلائی
0