نام و نام خانوادگی سمت تلفن
خانم زهرا کمالی مسئول دفتر ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۸۱۸
خانم مهوش امینیان کارشناس آموزش ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۹۱۳