نام و نام خانوادگی سمت تلفن
خانم زهرا کمالی مسئول دفتر

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۹داخلی ۲۸۱۸

مستقیم- ۳۷۲۶۴۱۰۲-۰۷۱

خانم مهوش امینیان کارشناس آموزش ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۹ داخلی ۲۹۱۳