لیست دروس تحصیلات تکمیلی

گروه جامدات(طراحی کاربردی) گروه حرارت سیالات (تبدیل انرژی) گروه هوا فضا(آئرودینامیک)
درس تعداد واحد درس تعداد واحد درس تعداد واحد
رباتیک(سینماتیک و دینامیک) 3 دینامیک سیالات محاسباتی1 3 آئرودینامیک مافوق صوت 3
سیستمهای دینامیکی 3 توربولانس 3 مباحث منتخب در آئرودینامیک 3
روش اجزاء محدود 1 3 انتقال حرارت (جابه جایی) 3 سمینار 2
پایداری سازه های مکانیکی 3 انتقال حرارت - تشعشع 3 پایان نامه 6
مکانیک شکست 3 دینامیک سیالات محساباتی 2 3    
روشهای اندازه گیری پیشرفته 3 امتحان جامع دکتری      
رو ش اجزاء محدود 2 3 طرح تحقیق رساله دکتری      
امتحان جامع دکتری   سمینار 2    
طرح تحقیق رساله دکتری   پایان نامه 6    
سمینار 2        
پایان نامه 6        

 

0