گروه جامدات(طراحی کاربردی) گروه حرارت سیالات (تبدیل انرژی) گروه هوا فضا(آئرودینامیک)
درس تعداد واحد درس تعداد واحد درس تعداد واحد
رباتیک(سینماتیک و دینامیک) ۳ دینامیک سیالات محاسباتی۱ ۳ آئرودینامیک مافوق صوت ۳
سیستمهای دینامیکی ۳ توربولانس ۳ مباحث منتخب در آئرودینامیک ۳
روش اجزاء محدود ۱ ۳ انتقال حرارت (جابه جایی) ۳ سمینار ۲
پایداری سازه های مکانیکی ۳ انتقال حرارت - تشعشع ۳ پایان نامه ۶
مکانیک شکست ۳ دینامیک سیالات محساباتی ۲ ۳    
روشهای اندازه گیری پیشرفته ۳ امتحان جامع دکتری      
رو ش اجزاء محدود ۲ ۳ طرح تحقیق رساله دکتری      
امتحان جامع دکتری   سمینار ۲    
طرح تحقیق رساله دکتری   پایان نامه ۶    
سمینار ۲        
پایان نامه ۶