در گروه مهندسی مکانیک جامدات آزمایشگاههای تخصصی مختلف از جمله کامپوزیت، نانو کامپوزیت مکاترونیک و سیستمهای اندازه گیری ، رباتیک و مقاومت مصالح وجود دارند که درجهت ارتقاء توانمندی آزمایشگاهی و تجربی دانشجویان فعالیت دارند

آزمایشگاه مکانیک سیالات:
آزمایشگاه مقاومت مصالح: