به اطلاع دانشجویان استعداد درخشان متقاضی ورود به دوره کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده مهندسی مکانیک و هوا فضا می رساند جلسه مصاحبه علمی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۳۰و۹۳/۲/۳۱ برگزار می گردد.

ساعت برگزاری  مصاحبه ومدارک لازم برای متقاضیانی که پرونده آنها در بررسی اولیه حائز شرایط باشد،متعاقباً اعلام خواهد شد.

آموزش دانشکده مهندسی مکانیک و هوا فضا