دروس تحصیلات تکمیلی در گروه مکانیک جامدات:

ریاضیات مهندسی پیشرفته

مکانیک محیط های پیوسته

ارتعاشات پیشرفته

ارتعاشات غیر خطی رباتیک

کنترل غیر خطی

کنترل پیشرفته

سیستمهای دینامیکی

الاستیسیته

روش المان محدود۱

روش المان محدود ۲

مواد مرکب پیشرفته

تئوری ورق ها و پوسته ها

پایداری سازه های مکانیکی

مکانیک شکست

روشهای اندازه گیری پیشرفته

مباحث منتخب در طراحی کاربردی ۱

مباحث منتخب در طراحی کاربردی ۲

روش تحقیق

دروس تحصیلات تکمیلی در گروه حرارت و سیالات:

ریاضیات مهندسی پیشرفته

مکانیک محیط های پیوسته

مکانیک سیالات پیشرفته

دینامیک سیالات محاسباتی

توربولانس

انتقال حرارت هدایت

انتقال حرارت همرفتی

انتقال حرارت تابشی

ترمودینامیک پیشرفته

دینامیک گاز پیشرفته

انرژی خورشیدی

مباحث منتخب در حرارت و سیالات

روش تحقیق

دروس تحصیلات تکمیلی در گروه هوافضا:

ریاضیات مهندسی پیشرفته

آیرودینامیک مادون صوت

آیرودینامیک مافوق صوت

جریان لزج

دینامیک  سیالات محاسباتی ۱

تئوری لایه مرزی

آیرودینامیک هلیکوپتر

آیرودینامیک تجربی

روش تحقیق

دروس تحصیلات تکمیلی در گروه مکاترونیک:

رباتیک پیشرفته

ریاضیات مهندسی پیشرفته

کنترل خودکار پیشرفته

کنترل غیر خطی

دینامیک پیشرفته

مکاترونیک ۱

مکاترونیک ۲

روشهای اندازه گیری پیشرفته

سیستمهای کنترل هوشمند

سیستمای دینامیکی

محاسبات نرم

ارتعاشات پیشرفته