تاریخ فارغ التحصیلی

استاد مشاور

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

نام و نام خانوادگی

۱۳۹۳/۶/۲۹

امیر لطف آور

سید جعفر روزگار

تحليل خمش و ارتعاشات آزادورقهاي نسبتا ضخيم همراه با لايه هاي پيزوالكتريك با استفاده از تئوري ورق اصلاح شده

فرهاد آباد

۱۳۹۳/۶/۳۱

 

سید حسن عصایی – سید جعفر روزگار

مطالعه تئوري و تجربي تغيير شكل و جذب انرژي لوله ها و ستون هاي فلزي و كامپوزيتي با مقاطع و پر كننده هاي مختلف تحت بار جانبي

سید علی الهی

۱۳۹۳/۱۱/۲۹

سید حسن عصایی

سید جعفر روزگار

تحليل خمشي غير ورق هاي ويسكوالاستيك با استفاده از تئوري مرتبه بالا و روش رهايي پويا

محمد غلامی

۱۳۹۳/۶/۲۹

امیر حسین نیک سرشت

سید جعفر روزگار

مطالعه عددي شريان اتساع پذير و بررسي تاثير جنس و هندسه بر هموديناميك جريان سيال و توزيع تنش در جداره

نبی جهانداری

۱۳۹۳/۱۱/۲۹

امیر امیدوار

علیرضا توکل پور صالح

مدلسازي ، ساخت و كنترل عصبي پمپ هوشمند خورشيدي بر اساس سيكل استرلينگ

هیبت الله جوکار

۱۳۹۳/۱۱/۲۹

امیر لطف آور

علیرضا توکل پور صالح

كنترل فعال ارتعاش فازي در ورق انعطاف پذير با استفاده از عملگر الكترومغناطيس

محمد امین حداد

۱۳۹۳/۶/۳۱

علیرضا ستوده

سید حسن عصایی

بررسي مدل هاي رفتاري مواد كامپوزيتي تقويت شده با الياف تصادفي كوتاه و مواد دانه اي

ساناز کشاورزی

۱۳۹۳/۹/۲۹

 

علیرضا ستوده- سید جعفر روزگار

بررسي خواص مكانيكي نانو كامپوزيت پلي آميد ۶۶- گرافين با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي

فاطمه مهدی پور

۱۳۹۳/۱۱/۲۸

علیرضا توکل پور صالح

سید حسن عصایی

تحليل ارتعاشات پوسته هاي كامپوزيتي ساخته شده از مواد ويسكوالاستيك با استفاده از روش نوار محدود اسپلاين

نازنین پورنوری

۱۳۹۳/۱۱/۲۹

 

سید حسن عصایی – سید جعفر روزگار

بررسي فرايند گسيختگي و انرژي جذب شده در سازه هاي جدار نازك فلزي و كامپوزيتي با مقاطع مختلف تحت بار فشار محوري

محمد صادق سعیدی فاخر

۱۳۹۳/۴/۱۶

مسعود خراتی کوپائی

رضا مهریار

بررسي عددي اثر موجي بودن سطح بر نيروي درگ

سید محمد کمال عباس پور

۱۳۹۳/۱۱/۱۹

 

مسعود خراتی کوپائی

مطالعه عددي جريان متلاطم سيال در ميكرو كانالهاي شامل سطوح فوق آبگريز در الگوهاي مختلف

مهسا رضائی

۱۳۹۳/۶/۱۸

 

امیر امیدوار

مطالعه عملكرد حرارتي سيستمهاي گرمايش از كف هيدرونيك بهره گيرنده از پمپ حرارتي تركيبي زمين گرمايي - خورشيدي

حسین تقوائی

۱۳۹۳/۱۱/۳۰

 

مسعود خراتی کوپائی

بررسي تاثير اسپايك بر ساختار جريان يك جسم متحرك سر پخ در سرعت ماوراءصوت

حسام گازر

۱۳۹۳/۱۱/۸

 

محسن جهانمیری

طراحي و ساخت يك نمونه پرنده بدون سرنشين كواندا بهينه شده توسط كنترل لايه مرزي و تحليل و مقايسه نتايج با روشهاي عددي

ملیحه نجفی

۱۳۹۳/۳/۲۸

 

مسعود خراتی کوپائی

مطالعه عددي اثر انحنا بر روي عملكرد ايروديناميكي ايرفويلهاي شياردار

محمود فلاح زاده ابرقوئی