پایان نامه آقای مهندس شهریار زارع موفق به دریافت عنوان بهترین پایان نامه طراحی کاربردی انجمن مهندسان مکانیک ایران گردید.