براساس رأی هیأت ممیزه دانشگاه شیراز، جناب آقای دکتر مسعود خراتی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا ، به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.