براساس رأی هیأت ممیزه دانشگاه شیراز، جناب آقای دکترعلیرضا توکل پور صالح  عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا ، به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.