سایت  " Who S  Who "بیوگرافی آقای دکتر محسن جهانمیری دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا ، به عنوان یکی از متخصصان ۳% برتر دنیا منتشر نمود.