زمان برگزاری مصاحبه متقاضیان دکتری با آزمون – بدون آزمون  (استعداد درخشان )دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا در تیرماه ۱۳۹۷

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

گرایش

زمان

ساعت

مکان

توضیحات

۱

سعید کیمیایی

تبدیل انرژی

۹۷/۴/۱۹

 

۱۲-۸:۳۰

بلوار مدرس – روبروی فضل آباد –دانشگاه صنعتی شیراز-دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

با آزمون

۲

محمد نعمتی

تبدیل انرژی

۳

وحید اکبری

تبدیل انرژی

۴

رامین جهانگیری

تبدیل انرژی

۵

نرجس سنجریان

تبدیل انرژی

۹۷/۴/۲۰

۱۲-۸:۳۰

۶

محدثه میری

تبدیل انرژی

۷

نیلوفر سلمانپور

تبدیل انرژی

۹۷/۴/۲۰

۱۲-۸:۳۰

 

استعداد درخشان

 

۸

محمد هادی دهقان

تبدیل انرژی

۹

سید احمد الهی

طراحی کاربردی-جامدات

۹۷/۴/۱۹

۱۳-۹

بلوار مدرس – روبروی فضل آباد –دانشگاه صنعتی شیراز-دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

با آزمون

۱۰

محمدرضا صحرابان

طراحی کاربردی-جامدات

۱۱

لیلا مناجاتی

طراحی کاربردی-جامدات

۱۲

نیلوفر سلمانپور

طراحی کاربردی-جامدات

۱۳

مرضیه کرمی

طراحی کاربردی- ارتعاشات

۱۴

شهاب بهمنی

طراحی کاربردی- ارتعاشات

۱۵

محمد منصوری پور

طراحی کاربردی- ارتعاشات

۱۶

مهدی برخه

طراحی کاربردی- ارتعاشات

۱۷

آرام قاضی عسکر

طراحی کاربردی- ارتعاشات

۱۸

علی اورنگ

طراحی کاربردی

بلوار مدرس – روبروی فضل آباد –دانشگاه صنعتی شیراز-دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

استعداد درخشان

۱۹

علی عزیزی

طراحی کاربردی

۲۰

مرضیه کرمی

طراحی کاربردی

۲۱

وحید رضائی

طراحی کاربردی

۲۲

آذین باقری

طراحی کاربردی

  • به همراه دانشتن کلیه مدارک مورد نیاز الزامی می باشد.
  • متقاضیان مصاحبه دکتری با آزمون –  استعداد درخشان دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا گرایش طراحی کاربردی که در تاریخ ۹۷/۴/۱۹ روز سه شنبه موفق به حضور در جلسه مصاحبه نمی باشند خواهشمند است روز چهارشنبه ۹۷/۴/۲۰ ساعت ۹ صبح جهت مصاحبه به دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا مراجعه نمایند.
  • لطفاً، قبل از مراجعه  روز چهارشنبه جهت هماهنگی با شماره ۰۷۱۳۷۲۶۴۱۰۲ تماس حاصل فرمایید.