دکتر علیرضا توکل پور صالح

مدیر گروه طراحی جامدات و گروه مکاترونیک

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۲۶۴۱۰۲

فاکس ۰۷۱-۳۷۲۶۴۱۰۲

پست الکترونیکی

tavakolpour@sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

آدرس صفحه شخصی دکتر توکل پور صالح

دکتر مسعود خراتی کوپائی

مدیر گروه حرارت- سیالات و مدیر گروه هوافضا

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۲۶۴۱۰۲

فاکس ۰۷۱-۳۷۲۶۴۱۰۲

پست الکترونیکی

kharati@sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

آدرس صفحه شخصی دکتر خراتی