دکتر علیرضا توکل پور صالح

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۲۶۴۱۰۲

فاکس ۰۷۱-۳۷۲۶۴۱۰۲

پست الکترونیکی

tavakolpour@sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

آدرس صفحه شخصی دکتر توکل پور صالح