مقاله جناب آقای دکتر نیک سرشت هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضاگروه حرارت  و سیالات با عنوان مطالعه عددی عملکرد هیدرودینامیکی ستون آب نوسانی دارای دو محفظه و مقایسه با نمونه تک محفظه در ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک مورخ ۸ و ۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ در دانشگاه شیراز، به عنوان مقاله برتر انتخاب گردید.