انتخاب رساله دکتری جناب آقای دکتر محمد شجاعی تحت راهنمایی جناب آقای دکتر ستوده در سال ۹۸ به عنوان برگزیرترین رساله دکتری  انتخاب گردید.