اثر تالیفی هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شیراز به عنوان اثر برگزیده هفدهمین جشنواره کتاب رشد وزارت آموزش و پروش شناخته شد.

در هفدهمین جشنواره کتاب رشد که هرساله به شناسایی و تقدیر از کتاب های مناسب نظام تعلیم و تربیت کشور می پردازد، کتاب تالیفی دکتر امید باوی در بخش رایانه به عنوان اثر برگزیده شناخته شد و از ایشان و گروه نویسندگان همکار اثر تقدیر به عمل آمد. شایان ذکر است که در همین مراسم، از اثر دیگر این عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک با عنوان مرجع کامل آموزش ایندیزاین، که مرجع درسی شاخه کار و دانش وزارت آموزش و پرورش است نیز به عنوان اثر راه یافته به بخش پایانی رقابت تقدیر شد.

جشنواره کتاب رشد مهمترین جشنواره در حوزه کتاب های آموزشی وزارت آموزش و پرورش است که هفدهمین دوره این جشنواره امسال در تاریخ سه شنبه ۱۹ آذر در مدرسه - موزه دارالفنون تهران برگزار شد. در جشنواره امسال بیش از هزار و ۱۳۰ ناشر شرکت کردند.