دروس تحصیلات تکمیلی در گروه مکاترونیک:

رباتیک پیشرفته

کنترل خودکار پیشرفته

کنترل غیر خطی

دینامیک پیشرفته

مکاترونیک ۱

مکاترونیک ۲

روشهای اندازه گیری پیشرفته

سیستمهای کنترل هوشمند

سیستمای دینامیکی

محاسبات نرم

ارتعاشات پیشرفته