عنوان پایان نامه برتر مهندسی مکانیک ایران در گرایش طراحی کاربردی به دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شیراز اختصاص یافت.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهندس علیرضا شورانگیز حقیقی به راهنمایی آقای دکتر علیرضا توکل­پورصالح با عنوان "مدل سازی و بررسی عملکرد غیر خطی نوسان ساز استرلینک نوع بتا به کمک هوش مصنوعی محاسباتی" موفق به کسب عنوان پایان نامه برتر ایران در حوزه مهندسی مکانیک گردید. این عنوان توسط انجمن مهندسی مکانیک ایران که اصلی ترین مرجع و نظام سازماندهی مهندسان مکانیک ایران  می­ باشد به دانشگاه صنعتی شیراز اهدا شد.