شماره مستقیم دانشکده ۰۷۱-۳۷۲۶۴۱۰۲
مسئول دفتر ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۹- داخلی ۲۸۱۸
کارشناس آموزش ۰۷۱-۳۷۳۵۴۰۰۹- داخلی ۲۹۱۳