گروه مهندسی مکانیک جامدات دانشکده مهندسی مکانیک یکی از فعال ترین بخشهای دانشکده می باشد که در خصوص جدید ترین فعالیتهای پژوهشی و بروز ترین تکنولوژی ها فعالیت دارد. در حال حاضر گروه مهندسی جامدات دارای ۷ عضو هیات علمی بوده که در میان آنها یک نفر استاد تمام، سه نفر دانشیار و ۳ نفر استادیار می باشند. تلاش کلیه اعضای هیات علمی گروه جامدات دانشگاه صنعتی شیراز نزدیک کردن مباحث تئوری مهندسی مکانیک با فعالیتهای کاربردی و تجربی بوده و در این راستا، بیشتر پروژه های تحقیقاتی گروه، در جهت نیازهای صنعتی کشور هدایت می گردند.