تاریخ فارغ التحصیلی

استاد مشاور

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

نام و نام خانوادگی

۱۳۹۲/۶/۲۷

امیر لطف ور

علیرضا ستوده

ارتعاش آزاد غيرخطي و پايداري ميكرو/نانوتيرهاي هدفمند با استفاده از تئوري كوپل تنش اصلاح شده

محمد رضائی

۱۳۹۲/۱۱/۲۰

 

سید حسن عصایی

بررسي رفتار كمانشي پوسته هاي استوانه اي كامپوزيتي تقويت شده با تقويت كننده هاي طولي با استفاده از روش نوار محدود

طاهره محمدی

۱۳۹۲/۸/۲۹

امیر امیدوار

امیر لطف ور

بررسي اثر كشيدگي كابل بر ديناميك و كنترل يك نوع ربات كابلي

محمد نصیری

۱۳۹۲/۱۱/۱۶

سید جعفر روزگار

علیرضا ستوده

بررسي ارتعاشات غيرخطي و رفتار پس از كمانش نانوتيرها در يك محيط الاستيك بر اساس تئوري غير موضعي تنش با لحاظ اثرات سطح

نیما اکبری حقیقی

۱۳۹۲/۱۱/۱۵

سید حسن عصایی

سید جعفر روزگار

تحليل صفحات و لوله هاي تركدار ترميم شده با وصله هاي فلزي و كامپوزيتي با استفاده از روش المان محدود توسعه يافته

محمدرضا زنده دل شهری

۱۳۹۲۱۱/۲

 

سید حسن عصایی

آناليز كمانش پوسته هاي استوانه اي كامپوزيتي تقويت شده حلقوي با استفاده از روش حلقه محدود

توحید شعاع قره باغ

۱۳۹۲/۱۱/۱۶

سید حسن عصایی

علیرضا ستوده

ارتعاشات غيرخطي و رفتار پس از كمانش ميكرولوله هاي حاوي جريان بر اساس تئوري هاي تنش كوپل و تغييرات كرنش.

سالار افراهیم

۱۳۹۲/۱۱/۱۵

علیرضا ستوده

سید جعفر روزگار

فرمول بندي اجزاء محدود و اجزاء محدود توسعه يافته براي تحليل استاتيكي ورق هاي ضخيم با استفاده از تئوري ورق اصلاح شده دو متغيره

رضا عبدلی شریف پور

۱۳۹۲/۸/۲۸

علیرضا توکل پور صالح

امیر لطف آور

شبيه سازي و كنترل يك ربات دوپا با استفاده از شبكه عصبي پويا

حسین حق گو

۱۳۹۲/۸/۲۸

علیرضا ستوده

امیر لطف آور

مدل سازي ديناميكي و كنترل ربات اسكلت خارجي پايين تنه

زهرا حسینی باب اناری

۱۳۹۲/۱۱/۲۱

امیر امیدوار

امیر حسین نیک سرشت

بررسي عددي جريان خون در مدلي واقعي از آنوريسم در رگهاي مغز انسان

مریم کاویانی

۱۳۹۲/۱۱/۱۴

سید جعفر روزگار

امیر حسین نیک سرشت

تهيه يك حل كننده اندركنش سيال-جامد به كمك روش هيدروديناميك ذرات هموار تراكم ناپذير

هوشنگ صباحی

۱۳۹۲/۸/۲۵

 

امیر امیدوار

مدلسازي تاثير شرايط حرارتي محيط زندگي بر عملكرد هموديناميكي دريچه هاي مصنوعي قلب

بابک افرا

۱۳۹۲/۱۲/۲۰

امیر امیدوار

رضا مهریار

بررسي سيستم ذخيره سازي انرژي حرارتي با استفاده از مواد تغيير فازدهنده

ابوذر سعیدی سرملی

۱۳۹۲/۱۲/۱۹

امیر امیدوار

رضا مهریار

بررسي نرخ انتقال حرارت جابه جايي آزاد و تشعشعي وارده به تجهيزات اطراف يك كانال خروج دود در ايستگاه هاي مترو

محمد علی پور

۱۳۹۲/۱۱/۲۰

رضا مهریار

مسعود خراتی کوپائی

مطالعه عددي اثر زبري ساختار يافته درون ميكروكانال ها بر جريان سيال و پديده انتقال حرارت

محسن زارع

۱۳۹۲/۸/۳۰

 

امیر امیدوار

تحليل، مدلسازي و بهبود شرايط ناهمگن آسايش حرارتي در يك اتاق عمل بيمارستاني

مهدی سعیدی ابواسحقی

۱۳۹۲/۱۱/۹

 

محسن جهانمیری

بررسي تجربي لايه مرزي ايرفويل فوق بحراني در حركت نوساني پيچشي

محمد گرجی

۱۳۹۲/۱۱/۲۰

 

امیر امیدوار

مدلسازي تاثير پيش گرمايش سوخت بر عملكرد و انتشار آلاينده هاي موتور ديزل پاشش مستقيم با سوخت پايه زيستي

کاظم شعبانی نژاد

۱۳۹۲/۱۱/۱۹

 

مسعود خراتی کوپائی

مطالعه و تحليل عددي جريان در گوشه هاي مافوق صوت

مجتبی محمد پور شورباخلو

۱۳۹۲/۱۲/۱۸

مسعود خراتی کوپائی

محسن جهانمیری

تحليل عددي جريان و پيش بيني عملكرد آيروديناميكي توربين بادي عمود محور پره مستقيم(اچ روتور)

آرمان شوشتری رضوانی

۱۳۹۲/۱۱/۲۱

مسعود خراتی کوپائی

امیر حسین نیک سرشت

محاسبه عددي نرخ فروريزش بر روي دم افقي يك هواپيما در مجاورت سطح

علی پذیرش

۱۳۹۲/۱۱/۲۰

علیرضا توکل پور صالح

سید حسن عصایی

آناليز ارتعاشات اجباري پوسته هاي استوانه اي كامپوزيتي به روش نوار محدود اسپلاين

حسام حسنی اردکانی