تاریخ فارغ التحصیلی

استاد مشاور

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

نام و نام خانوادگی

۱۳۹۰/۱۱/۱۰

 

امیر لطف آور

ديناميك و كنترل ربات هاي كابلي بدون افزونگي با و بدون در نظر گرفتن ديناميك موتورها

محمود زارع بیدکی

۱۳۹۰/۱۱/۲۶

سید جعفر روزگار

علیرضا ستوده

تحليل پايداري نانولوله هاي كربني يك جداره مستقيم و خميده واقع در يك محيط الاستيك بر اساس تئوري الاستيسيته غير محلي با لحاظ اثرات دما

مرتضی دراهکی

۱۳۹۰/۱۲/۲۱

 

سید حسن عصایی

بررسي رفتار كمانشي پوسته هاي استوانه اي كامپوزيتي با استفاده از روش حلقه محدود

حسین نوروزی

۱۳۹۰/۱۱/۲۶

سید جعفر روزگار

علیرضا ستوده

تحليل ارتعاش آزاد غيرمحلي خطي و غيرخطي نانولوله هاي كربني مستقيم و خميده با لحاظ اثرات دما

محمد حسین منصوری

۱۳۹۰/۶/۳۰

مسعود خراتی کوپائی

امیرحسین نیک سرشت

بررسي اثرات تغيير هندسه جسم بر روي حفره كاويتاسيون در حركت اجسام زيرآبي

محسن برادران فرد

۱۳۹۰/۶/۳۱

امیر امیدوار

امیرحسین نیک سرشت

شبيه سازي عددي جريان حول يك

سید جواد رحمانیان

۱۳۹۰/۶/۳۱

امیر امیدوار

رضا مهریار

شبيه سازي عددي توزيع آلودگي در تونلهاي جاده اي

عماد محمدی

۱۳۹۰/۱۲/۲۴

امیر امیدوار

رضا مهریار

ارزيابي قابليت خنك كاري سيستم مه آب فوق ريز در محيط هاي بسته

امیرحسین مهدوی

۱۳۹۰/۱۲/۲۴

 

امیر امیدوار- رضا مهریار

مطالعه عملكرد حرارتي سامانه هاي گرمايش از كف هيدرونيك در محيط هاي بسته مفروش

امین مقانلو

۱۳۹۰/۱۲/۲۵

امیر امیدوار

رضا مهریار

شبيه سازي عددي گسترش آتش سوزي روي سطوح جامد

علی صادقیان جهرمی

۱۳۹۰/۱۲/۲۲

امیر امیدوار

محسن جهانمیری- مسعود خراتی کوپائی

مقايسه اثر كاهش درگ براي ساختارهاي مختلف سطوح فوق آب گريز در رزيم جريان آرام و متلاطم

حسین محمود زاده

۱۳۹۰/۱۲/۱۰

امیر امیدوار

امیرحسین نیک سرشت

بررسي پارامتريك موقعيت بدنه ها و اثر تغيير هندسه كيل بر روي مقاومت هيدروديناميكي تريماران

حمیدرضا زارع

۱۳۹۰/۱۲/۲۴

 

محسن جهانمیری- امیر امیدوار

شبيه سازي عددي رفتار جت هاي تحريك شده سيالي و عملكرد آنها

امیر محبی

۱۳۹۰/۱۲/۲۵

مسعود خراتی کوپائی

امیرحسین نیک سرشت

كنترل سرعت پيگ هوشمند با استفاده از دريچه متغير در مسير واقعي خط انتقال گاز طبيعي و بررسي تاثير انشعابات بر روي حركت پيگ

رحیم ساعی

۱۳۹۰/۶/۲۹

مسعود خراتی کوپائی

رضا مهریار

استفاده از تركيب مدلهاي ميداني و ناحيه اي براي شبيه سازي آتش سوزي در محيطهاي بسته

محمد هادی پور

۱۳۹۰/۱۲/۲۴

 

امیر لطف آور

تحليل ارتعاشات غيرخطي تيرها و ورق هاي ساخته شده از مواد پيشرفته با استفاده از روشهاي تحليلي _ تقريبي

حسین رفیعی پور