تاریخ فارغ التحصیلی

استاد مشاور

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

نام و نام خانوادگی

۱۳۸۹/۶/۳۱

رضا مهریار

امیرحسین نیک سرشت

بررسي عددي جريان نانوسيال در لوله ها و استفاده از مزاياي آن در يك نمونه كاربردي

جواد بیات

۱۳۸۹/۶/۲۸

امیرحسین نیک سرشت

محسن جهانمیری

بررسي كاهش نيروي مقاومت هوا روي يك مدل خودرو با استفاده از كنترل فعال لايه مرزي

محمد عباس پور

۱۳۸۹/۶/۱۷

محسن جهانمیری

امیرحسین نیک سرشت

بررسي عددي پديده برخورد با آب در قايق هاي پرنده با در نظر گرفتن معادلات ديناميكي

حسین قاضی زاده احسائی

۱۳۸۹/۶/۲۹

محسن جهانمیری

رضا مهریار

"بررسي حرارتي و ديناميكي جريان ناشي از نه جهت هوايي بين دو صفحه به روش عددي"

مسعود قدوسی نژاد

۱۳۸۹/۶/۱۷

 

رضا مهریار- امیرحسین نیک سرشت

شبيه سازي عددي يك جسم متقارن محوري هنگام خروج از آب

 

شهاب مشاری