اخبـــــار دانشگاه
  • حذف و اضافه
  • ۳۰
  • بهمن
  • ۱۴۰۲
  • پایان کلاس ها
  • ۲۳
  • خرداد
  • ۱۴۰۳
  • شروع امتحانات
  • ۲۶
  • خرداد
  • ۱۴۰۳

دانشکده ها

پژوهش

دانشگاه صنعتی شیراز بعنوان اولیـــــن دانشگاه صنعتی در منطقـــــه جنوب کشور با رویکرد کلی تحصیلات تکمیلی و توجه ویژه به صنعـت یکی از مراکز مهم آموزش علــوم مهندسی در جنوب کشور محسـوب می شود. این دانشگاه با قدمت بیش از چهل سال (شروع به کار بعنــوان دانشکده صنعت الکترونیـک در سال ۱۳۴۷) به تربیـــــت نیروهای کارآمد و مورد نیاز جامعه صنعتی پرداخته است.
بیشتر بدانید